V roce 2022 koordinovala MU spolupráci 24 českých univerzit v projektu, podpořeném z prostředků Centralizovaného rozvojového programu MŠMT, jehož společným předmětem jsou aktivity pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals).

Abychom podpořili realizaci SDG a ochránili naši společnost a životní prostředí, jako aktéři zevnitř VVŠ jsme identifikovali vzájemně prospěšný záměr ve věci naplňování SDG postupovat koordinovaně, sdílet své zkušenosti, vyměňovat dostupné a funkční domácí i zahraniční dobré praxe a postupně formovat dobrovolný soubor doporučení pro transparentní a měřitelné vyjádření postupu směrem k vytčeným cílům.

 

 

Bez popisku

Cílem projektu je posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací zajištěním účinnější spolupráce v přenosu dobré praxe při implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit (tzv. „Zdrojů pro změnu“).

MU v rámci řešených klíčových oblastí garantuje problematiku průřezového tématu "Odpovědné nakupování – veřejné zakázky", zastává roli spolutvůrce v oblastech "Odpady, prevence vzniku a recyklace," "Zelená výstavba, energetický management, udržitelná IT infrastruktura, elektronizace" a "Marketing a komunikace" a ve všech ostatních tématech spolupracuje jako člen.

Výstupem projektu je mj. sada doporučení aplikovatelných managementem univerzit a jejich následný přenos do praxe nezbytným zapojením vnitřních i vnějších klíčových osob.

Závěrečné manažerské shrnutí obsahuje přehled finálních výstupů ze všech v projektu řešených oblastí v roce 2022. 

Závěrečné manažerské shrnutí

Oblasti Zdrojů pro změnu projektu UNILEAD

Strategie, strategická partnerství a struktura pro udržitelnost


Garant Vysoká škola ekonomická


Odpady, prevence vzniku a recyklace


Garant Univerzita Hradec Králové


Energetický management


Garant Univerzita Pardubice


Odpovědné nakupování - veřejné zakázky


Garant Masarykova univerzitaStravování


Garant Univerzita Karlova

Udržitelná mobilita studentů a zaměstnanců vysokých škol


Garant Univerzita Palackého


Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda


Garant Česká zemědělská univerzitaZelená výstavba


Garant České vysoké učení technickéBiodiverzita


Garant Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Udržitelná IT infrastruktura, elektronizace


Garant Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Bez popisku
Bez popisku

V návaznosti na projekt UNILEAD I byl k dalšímu rozvoji engagementu v roce 2023 realizován projekt Unilead II (s výhledem na další rozpracování oblasti kurikula a potencionálně i dobrovolného standardu). V projektu UNILEAD II jsou řešená témata rozdělena do 5 hlavních oblastí se třemi horizontálními tématy.

Výstupem projektu jsou dílčí generické strategie a dílčí individuální strategie. Jedná se o sadu pravidel, postupů, checklistů a prvků, které je třeba respektovat a mít k dispozici při sestavování konkrétních strategií udržitelnosti. Generické a individuální strategie jsou provázány a vzájemně se doplňují. Struktura projektu je věnována především dílčím generickým strategiím, které respektují určité principy a obsahují klíčové prvky, díky kterým bude zajištěna jednotná struktura individuálních strategií.

Generické dílčí strategie - kontaktní osoby

Strategie zde
RNDr. Alena Myslivcová Fučíková
alena.fucikova@uhk.cz

Odpady, prevence vzniku a recyklace

Strategie a checklist zde
Dana Kapitulčinová, Ph.D.
dana.kapitulcinova@czp.cuni.cz

Stravování

Strategie zde
doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
matus.sucha@upol.cz

Udržitelná mobilita studentů a zaměstnanců vysokých škol

Strategie zde
prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.
vlkova@af.czu.cz

Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda

Strategie zde
Mgr. Ing. Miloslav Kolenatý
miloslav.kolenaty@ujep.cz

Biodiverzita

Strategie zde
Ing. Aleš Pék ales.pek@upce.cz
Ing. Jan Smejkal smejkalj@vutbr.cz
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. jiri.hirs@vut.cz
Ing. Daniel Janík janikd@vut.cz

Energetický management

Strategie zde

Ing. Barbora Hejtmánková, Ph.D. barbora.hejtmankova@cvut.cz

Ing. Kateřina Klepačová katerina.klepacova@cvut.cz

Julie Železná julie.zelezna@cvut.cz

Zelená výstavba

Strategie a checklist zde
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
frantisek.kuda@vsb.cz

Udržitelná IT infrastruktura, elektronizace

Evropský týden udržitelného rozvoje a projekty UNILEAD

Veřejné vysoké školy spojené v projektech UNILEAD se rozhodly společně svými aktivitami zapojit do Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR). Seznam akcí, které proběhly od 18. 9. do 8. 10. a podpořily udržitelný rozvoj na vysokých školách, naleznete na odkazu níže. Seznam všech akcí je pak na adrese www.tydenudrzitelnosti.cz.

#ETUR_Udrzitelne_univerzity

Seznam akcí

Kontaktní osoby

Mgr. Richard Hubl, Ph.D.

Vedoucí pracoviště - Kancelář kvestora

telefon: 549 49 7352
e‑mail:

Ing. Jana Černá

Manažerka rozvojových agend – Kancelář kvestora

telefon: 549 49 3822
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info