Projekt UNILEAD

(University leaders in SDGs)

V roce 2022 koordinuje MU spolupráci 24 českých univerzit v projektu, podpořeném z prostředků Centralizovaného rozvojového programu MŠMT, jehož společným předmětem jsou aktivity pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals).

Abychom podpořili realizaci SDG a ochránili naši společnost a životní prostředí, jako aktéři zevnitř VVŠ jsme identifikovali vzájemně prospěšný záměr ve věci naplňování SDG postupovat koordinovaně, sdílet své zkušenosti, vyměňovat dostupné a funkční domácí i zahraniční dobré praxe a postupně formovat dobrovolný soubor doporučení pro transparentní a měřitelné vyjádření postupu směrem k vytčeným cílům.

Cílem projektu je posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací zajištěním účinnější spolupráce v přenosu dobré praxe při implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit (tzv. „Zdrojů pro změnu“).

MU v rámci 10 klíčových oblastí garantuje problematiku „Odpovědného nakupování – veřejných zakázek“, zastává roli spolutvůrce v oblastech „Odpady, prevence vzniku a recyklace“ a „Energetický management“ a ve všech ostatních tématech spolupracuje jako člen.

Výstupem projektu bude mj. sada doporučení aplikovatelných managementem univerzit a jejich následný přenos do praxe nezbytným zapojením vnitřních i vnějších klíčových osob.

V současnosti probíhá příprava návrhu navazujícího projektu pro rok 2023 k dalšímu rozvoji v oblasti širšího engagementu (do budoucna zůstává prostor pro rozpracování oblasti kurikula a potencionálně i obecného dobrovolného standardu).

Závěrečné manažerské shrnutí obsahuje přehled finálních výstupů ze všech v projektu řešených oblastí. 

Závěrečné manažerské shrnutí

Oblasti Zdrojů pro změnu projektu UNILEAD

Strategie, strategická partnerství a struktura pro udržitelnost


Garant Vysoká škola ekonomická

Odpady, prevence vzniku a recyklace


Garant Univerzita Hradec Králové

Energetický management


Garant Univerzita Pardubice

Odpovědné nakupování - veřejné zakázky


Garant Masarykova univerzita

Stravování


Garant Univerzita Karlova

Udržitelná mobilita studentů a zaměstnanců vysokých škol


Garant Univerzita Palackého

Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda


Garant Česká zemědělská univerzita

Zelená výstavba


Garant České vysoké učení technické

Biodiverzita


Garant Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Udržitelná IT infrastruktura, elektronizace


Garant Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info