Evropský týden udržitelného rozvoje a projekty UNILEAD

Veřejné vysoké školy spojené v projektech UNILEAD se rozhodly společně svými aktivitami zapojit do Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR). Seznam akcí, které proběhnou od 18. 9. do 8. 10. a podporují udržitelný rozvoj na vysokých školách, naleznete na odkazu níže. Seznam všech akcí je pak na adrese www.tydenudrzitelnosti.cz.

#ETUR_Udrzitelne_univerzity

Seznam akcí

Projekty UNILEAD

- University leaders in SDGs

- Engagement for sustainability

V roce 2022 koordinovala MU spolupráci 24 českých univerzit v projektu, podpořeném z prostředků Centralizovaného rozvojového programu MŠMT, jehož společným předmětem jsou aktivity pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals).

Abychom podpořili realizaci SDG a ochránili naši společnost a životní prostředí, jako aktéři zevnitř VVŠ jsme identifikovali vzájemně prospěšný záměr ve věci naplňování SDG postupovat koordinovaně, sdílet své zkušenosti, vyměňovat dostupné a funkční domácí i zahraniční dobré praxe a postupně formovat dobrovolný soubor doporučení pro transparentní a měřitelné vyjádření postupu směrem k vytčeným cílům.

Cílem projektu je posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací zajištěním účinnější spolupráce v přenosu dobré praxe při implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit (tzv. „Zdrojů pro změnu“).

MU v rámci řešených klíčových oblastí garantuje problematiku průřezového tématu "Odpovědné nakupování – veřejné zakázky", zastává roli spolutvůrce v oblastech "Odpady, prevence vzniku a recyklace," "Zelená výstavba, energetický management, udržitelná IT infrastruktura, elektronizace" a "Marketing a komunikace" a ve všech ostatních tématech spolupracuje jako člen.

Výstupem projektu je mj. sada doporučení aplikovatelných managementem univerzit a jejich následný přenos do praxe nezbytným zapojením vnitřních i vnějších klíčových osob.

Závěrečné manažerské shrnutí obsahuje přehled finálních výstupů ze všech v projektu řešených oblastí v roce 2022. 

Závěrečné manažerské shrnutí

Oblasti Zdrojů pro změnu projektu UNILEAD

Strategie, strategická partnerství a struktura pro udržitelnost


Garant Vysoká škola ekonomická

Odpady, prevence vzniku a recyklace


Garant Univerzita Hradec Králové

Energetický management


Garant Univerzita Pardubice

Odpovědné nakupování - veřejné zakázky


Garant Masarykova univerzita

Stravování


Garant Univerzita Karlova

Udržitelná mobilita studentů a zaměstnanců vysokých škol


Garant Univerzita Palackého

Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda


Garant Česká zemědělská univerzita

Zelená výstavba


Garant České vysoké učení technické

Biodiverzita


Garant Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Udržitelná IT infrastruktura, elektronizace


Garant Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

UNILEAD II

V současnosti je realizován navazující projekt pro rok 2023 k dalšímu rozvoji v oblasti širšího engagementu (do budoucna zůstává prostor pro rozpracování oblasti kurikula a potencionálně i obecného dobrovolného standardu).

V navazujícím projektu jsou řešená témata rozdělena do 5 hlavních oblastí se třemi horizontálními tématy (HT):

  • Odpady, prevence vzniku a recyklace​
  • Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda + biodiverzita​
  • Stravování​
  • Zelená výstavba, energetický management, udržitelná IT infrastruktura, elektronizace​
  • Udržitelná mobilita studentů a zaměstnanců vysokých škol​
  • Odpovědné nakupování - veřejné zakázky​ (HT)
  • Strategie, strategická partnerství a struktura pro udržitelnost​ (HT)
  • Marketing a komunikace​ (HT)
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info