Uhlíková stopa MU

Masarykova univerzita v souladu se svým Strategickým záměrem na léta 2021-2028 zahájila jako jedna z prvních v Česku  monitorování své uhlíkové stopy s cílem jejího racionálního snižování. Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny a je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb, přičemž měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě či výrobku. 

Největší podíl na uhlíkově stopě MU mají jednak spotřebovávané energie (především elektřina), jednak cesty zaměstnanců (služební i do práce). Zejména v těchto oblastech proto MU bude v souladu se svým odpovědným přístupem pracovat na dalším snižování své uhlíkové stopy.

Vazba na Strategický záměr MU 2021–2028

Vize:

V roce 2028 Masarykova univerzita bude univerzitou, jež je inspirující komunitou, která svými zásadami a každodenním počínáním plně respektuje a naplňuje principy společenské odpovědnosti a přispívá k řešení Cílů udržitelného rozvoje, v souladu s čímž vede své studenty i zaměstnance.

Oblast "Správa instituce a infrastruktura":

Strategické cíle přispívající k řešení výzev udržitelného rozvoje:

  • V souladu s principy udržitelného rozvoje nakládat se zdroji energie, vodou a odpady a posílit informované řízení provozu univerzity umožňující efektivní užívání vybudovaných prostor i nakládání s majetkem

Vybraná opatření:

  • Monitorování uhlíkové i celkové environmentální stopy univerzity a přijímání opatření pro jejich snižování
  • Rozšíření a optimalizace CAFM systému (Computer Aided Facility Management) pro potřeby efektivního provozu univerzitních budov včetně řízení obsazenosti prostor (Space Management)
  • Provádění aktivního energetického managementu infrastruktury s cílem posilování jejího efektivního využívání
  • Implementace a rozvoj BMS (Building Management System) MU a související metodiky v rámci investiční výstavby a provádění oprav v univerzitních objektech

Provoz univerzity dle principů udržitelnosti:

  • Vytvoření a implementace strategie odpovědného veřejného nakupování zohledňující širší ekonomické, environmentální a sociální aspekty včetně uplatňování kvalitativních kritérií
  • Vytvoření a implementace strategií pro nakládání s energiemi, vodou a odpady
  • Zavádění systémových opatření pro snižování objemu produkovaného nerecyklovatelného odpadu, pro zvyšování podílu využívání obnovitelných zdrojů energie, pro šetrné nakládání s vodou, využití dešťové vody a zvyšování podílu využívání tzv. šedé vody
  • Zpracování srozumitelných zásad efektivního a zodpovědného nakládání s energiemi a vodou a motivace studentů a zaměstnanců k jejich dodržování
  • Snižování energetické náročnosti budov a modernizace souvisejícího technologického zařízení

Návrhy na další snížení uhlíkové stopy MU:

Inspirujte ostatní a jděte příkladem. Napište nám své návrhy a doporučení v oblasti snížení uhlíkové stopy na vaší fakultě nebo pracovišti.
Načítám...

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info