Cílem interní soutěže je transparentní podpora realizace udržitelných a společensky odpovědných projektů, které naplňují a propagují společenskou roli Masarykovy univerzity, jsou interně i externě přenositelné a podporují spolupráci mezi studenty a zaměstnanci.

Jak začít?

Podat projekt do KoMUNItního fondu není nic složitého!

Podání projektu probíhá kompletně elektronicky přes Informační systém evidence projektů (ISEP) - zde - a zvládnete to velmi rychle - čtěte dál.

Pokud si nebudete vědět rady, zeptejte se!

Co podporujeme?

1.Společenská odpovědnost

Projekty primárně naplňující třetí roli univerzity s důrazem na udržitelnost


Příklady projektů - dobrovolnické projekty spolků, projekty na sdílení a znovuužívání vybavení, studentské kampaně na třídění a recyklaci, udržitelnou módu, energetické a vodní úspory...

2. Udržitelná infrastruktura

Drobný mobiliář či úpravy majetku pro lepší udržitelnost


Příklady projektů - chytré prvky na kolejích, stojany s nabíječkami, čepovací stanice na vodu, cyklostojany s pumpou a nářadím, komunitní kompostéry, záhony...

3. Zdravá společnost

Projekty zaměřené primárně na zdraví a zdravý životní styl


Příklady projektů - cvičební prostory, akce pro zdraví včetně prevence civilizačních chorob a drog, podpora akcí typu „do práce na kole“, běhy mezi fakultami/univerzitami...


Parametry výzvy

Obecné parametry

     

Alokace výzvy: 2 mil. Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 200 tis. Kč
Minimální výše způsobilých výdajů: 50 tis. Kč
Doba realizace projektu: minimálně 1 rok, maximálně 2 roky
Frekvence výzev: každoročně
Způsobilý žadatel: student či skupina studentů se zaměstnancem MU jako spoluřešitelem
Forma financování: ex-ante s vyúčtováním
Termín sběru projektů: 14. 11. 2022 - 31. 12. 2022
Realizace projektů: 1. 3. 2023 - 31. 12. 2024
Náležitosti návrhu

Návrh projektu musí mít tyto obsahové náležitosti (dle struktury dané v ISEP):

 • Název projektu
 • Navrhovatel – student MU v jakémkoli stupni a formě studia (bakalářský, magisterský, doktorand; prezenční či kombinované; v českých i anglických studijních programech);
 • Stručná anotace (max. 500 znaků)
 • Oblast (výběr příslušné oblasti podpory – Společenská odpovědnost, Udržitelná infrastruktura, Zdravá společnost)
 • Garant – zaměstnanec MU, který bude plnit roli povinného spoluřešitele projektu. Garant odpovídá za vedení zakázky projektu, komunikaci uvnitř MU se zapojenými pracovišti a spoluzodpovídá za to, že všechna zapojená pracoviště s realizací projektu souhlasí.
 • Charakteristika projektu (max. 5 000 znaků):
  • popis prospěšnosti, zdůvodnění potřebnosti projektu, zdůraznění přidané hodnoty;
  • vymezení cílové skupiny, přínos pro cílovou skupinu;
  • stanovení cílů a výstupů, způsob jejich dosažení;
  • rámcový harmonogram;
  • komunikace a přenos výstupů dovnitř univerzity;
  • krátká analýza základních rizik;
  • popis pracovní činnosti osob zapojených do projektu (jejich jmenný seznam pak bude uveden na záložce Lidé);
  • uvedení zapojených fakult a dalších pracovišť.
 • Motivace řešitele – vyjádření angažovanosti studenta v dané problematice, pohnutky vedoucí k realizaci projektu, případně návaznost na již realizované projekty a iniciativy v rámci studia či na příslušném pracovišti MU
 • Udržitelnost (max. 2 000 znaků) - popis zajištění udržitelnosti aktivit projektu, vč. vyčíslení nákladů na udržení aktivit v následujících letech – důraz je kladen na dlouhodobou udržitelnost výstupů projektu (infrastruktura min. 2 roky).
 • Cíle udržitelného rozvoje (OSN SDG) – výběr příslušného cíle a varianty
 • Rozpočet projektu dle stanovené závazné struktury (viz kap. 3.1) a specifikace využití plánovaných finančních prostředků (max. 4 000 znaků). Rozpočet se plánuje pro každý kalendářní rok zvlášť.
 • Jmenný seznam spoluřešitelů projektu, pokud je v době podání návrhu projektu znám (v ISEP záložka Lidé, uvést jako Člen realizačního týmu, příp. Administrátor).
  Pokud není jmenný seznam znám, uvede řešitel projektu v charakteristice projektu předpokládaný počet zapojených osob a osob hrazených z projektu.
  Řešitel odpovídá za to, že všichni spoluřešitelé jsou o plánovaném zapojení své osoby do projektu informováni a souhlasí s ním.
 • Přílohy – na záložce Dokumenty je možné připojit další relevantní přílohy či informace dle uvážení řešitele.
Rozpočet

Rozpočet projektu je stanoven v rozmezí min. 50 000 Kč, max. 200 000 Kč celkem, a to v této závazné struktuře:

 

Osobní náklady celkem

1

Mzdové náklady (mzdy včetně odměn)

2

Dohody o provedení práce (DPP)

3

Dohody o pracovní činnosti (DPČ)

4

Zákonné odvody (odvody na sociální a zdravotní pojištění a sociální fond)

 

Ostatní náklady

5

Stipendia [1]

6

Cestovné (pouze tuzemské, včetně konferenčních poplatků)

7

Spotřeba materiálu (spotřební materiál vč. drobného hmotného majetku)

8

Služby

 

CELKEM

V průběhu realizace projektu lze převádět finanční prostředky mezi jednotlivými roky. Stejně tak jsou umožněny přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu.

Veškeré změny rozpočtu musí být v souladu s naplněním výstupů projektu.

[1] Je-li v projektu plánováno stipendium, je nutné dodržet parametry vycházející ze zákona o vysokých školách (§ 91) a Stipendijního řádu Masarykovy univerzity. Stipendium je odměnou za tvůrčí či mimořádnou činnost studentů, tedy nepokrývá situace, na které se jinak sjednává pracovně-právní vztah (např. DPP, DPČ). Stipendium nesmí být udělováno jako náhrada za činnost, kterou lze kvalifikovat jako závislou práci.

Podmínky

Realizace projektu se řídí platnými zákony, Směrnicí Masarykovy univerzity k Řízení projektů
(č. 6/2016) v aktuálním změní a souvisejícími platnými vnitřními normami Masarykovy univerzity či fakulty/HS.

Veškeré úkony, související s čerpáním přidělených finančních prostředků, podléhají pravidlům finanční kontroly platným na Masarykově univerzitě. Odpovědné osoby jsou stanoveny dle pravidel finanční kontroly.

Za realizaci projektu dle stanovených pravidel a evidenci projektu v ISEP odpovídá řešitel projektu společně s garantem.

Jeden student může být navrhovatelem/řešitelem pouze jednoho projektu v dané výzvě. Toto ustanovení se netýká garanta projektu.

Finančním disponentem (příkazcem operace zakázky projektu) je vždy zaměstnanec MU, který plní roli garanta projektu.

Je-li projekt realizován na více fakultách či jiných HS, je řešitel odpovědný za projekt jako celek a zodpovídá za to, že jsou všechna zapojená HS a dotčená pracoviště o projektu informována a s jeho realizací souhlasí (součinnost a komunikaci uvnitř MU zajišťuje garant projektu).

Řešitel je povinen řádně řešit projekt v rámci schváleného rozpočtu, v souladu s definovanými cíli a výstupy, dodržovat stanovené podmínky, s poskytnutými prostředky nakládat hospodárně, účelně a efektivně.

Odchylky a změny v průběhu řešení projektu konzultuje řešitel individuálně s garantem projektu. V případě, že dojde ke změně, která může výrazně ovlivnit realizaci celého projektu, informuje řešitel neprodleně kontaktní osobu na Odboru pro rozvoj RMU.

Po ukončení realizace projektu je řešitel povinen zpracovat závěrečnou zprávu o výsledcích projektu. Závěrečná zpráva bude obsahovat popis výsledků řešení projektu s komentářem ke změnám v projektu a čerpání jednotlivých položek rozpočtu včetně vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. Formulář pro závěrečnou zprávu a sběr bude probíhat v ISEP (samostatná záložka Závěrečná zpráva).

Masarykova univerzita je oprávněna kdykoli v průběhu realizace projektu provést kontrolu čerpání přidělených finančních prostředků a vyzvat řešitele k prezentaci dosažených výsledků.

Hodnocení

Proces hodnocení

Proces kontroly a hodnocení návrhů projektů probíhá v následujících fázích:

 1. fáze: Kontrola formálních náležitostí a splnění pravidel výzvy
 2. fáze: Posouzení odbornou hodnotící komisí
 3. fáze: Finální výběr projektů

O výběru projektů k realizaci rozhoduje hodnotící komise jmenovaná rektorem.

Odborná hodnotící komise je složena ze zástupců vedení MU, vedoucích pracovníků a zaměstnanců obsahově dotčených odborů RMU.

Finální výběr projektů k realizaci zajistí určení zástupci vedení MU a Studentské komory AS.

Seznam podpořených projektů, bude zveřejněn na webových stránkách https://sustain.muni.cz/, a to nejpozději k datu 20. 2. 2023.

 

Kritéria pro hodnocení jsou zejména:

 1. soulad obsahu projektu s Vyhlášením a pravidly soutěže – projekt, který nesplňuje tato základní kritéria, nepostupuje do dalšího hodnocení;
 2. společenský přínos projektu;
 3. rozsah dopadu pro život univerzity;
 4. reálnost splnění stanovených cílů projektu;
 5. účelnost a přiměřenost požadovaných finančních prostředků, efektivita plánovaných výdajů vůči obsahové náplni projektu a rozsahu aktivit;
 6. zajištění udržitelnosti aktivit projektu a vyčíslení nákladů;
 7. celková kvalita a připravenost projektu.

Plný text výzvy je k nalezení zde.

Vazba fondu na Strategický záměr MU 2021-2028

Strategický cíl 3.3

 • Podporovat altruistické iniciativy směrem k veřejnosti iniciované studenty a zaměstnanci prostřednictvím otevřeného prostředí pro pomoc potřebným, rozvíjením spolkové činnosti a dobrovolnictvím.

Opatření

 • Vytvoření fondu spravujícího finanční prostředky pro společensky prospěšné aktivity a stanovení pravidel pro podporování konkrétních projektů iniciovaných studenty a zaměstnanci.

Kontaktní osoby

KoMUNItní fond - kontaktní osoby na fakultách a ostatních hospodářských střediscích (HS)

HS
Kontaktní osoba
e-mail
Telefon
LF Mgr. Tomáš Chládek tomas.chladek@med.muni.cz 549 49 5253
PřF Ing. Jitka Kosinová jitkak@sci.muni.cz 549 49 3702
PdF Mgr. Jana Jančíková jjancikova@ped.muni.cz 549 49 3949
FaF JUDr. Sabina Krejčiříková krejcirikovas@pharm.muni.cz 773 774 204
FF Ing. Alžběta Dvořáková Alzbeta.Dvorakova@phil.muni.cz 549 49 3341
FSS Mgr. Eva Kicková ekickova@fss.muni.cz 549 49 3772
ESF Mgr. Veronika Kandelová Veronika.Kandelova@econ.muni.cz 549 49 6730
PrF Ing. Iva Šťastná Iva.Stastna@law.muni.cz 549 49 6082
FI Ing. Dana Komárková dkomar@fi.muni.cz 549 49 3834
FSpS Mgr. Roman Drga drga@fsps.muni.cz 549 49 3587
CEITEC Ing. Kateřina Ornerová, Ph.D. katerina.ornerova@ceitec.muni.cz 549 49 6056
Teiresias Bc. Aleš Moravec moravec@teiresias.muni.cz 549 49 1119
ÚVT Ing. Jana Rozhonová rozhonova@ics.muni.cz 549 49 3588

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info