#MUNIsaves

Energetické úspory

Na začátku října 2022 byla spuštěna kampaň #MUNIsaves, jejímž cílem je přispět k úspoře elektřiny, vody a plynu. Zaměstnance a studenty vedla MU, v souladu se svou strategií, k odpovědnému chování prostřednictvím níže uvedeného Desatera energetických úspor. Ze srovnávacích dat po topné sezóně vyplývá, že zaměstnanci i studenti se k situaci postavili příkladně. Úspory a snížení nákladů se projevily hned ve čtyřech hlavních oblastech - pitné vody, tepla, plynu a elektřiny.

Desatero k zodpovědnému nakládání s energiemi

Některé věci může ovlivnit každý svým odpovědným chováním. Děkujeme, že s Masarykovou univerzitou sdílíte smysl pro odpovědnost a přispějete k úspoře elektřiny, vody a plynu.

Bez popisku

Nepřetápějte nad 21 °C a větrejte intenzivně a krátce.

Bez popisku

Využívejte klimatizaci jen v nezbytných případech.

Bez popisku

Všímejte si, když někde zůstane zbytečně rozsvíceno.

Bez popisku

Nenechávejte přístroje v pohotovostním režimu a připojujte telefon k nabíječce jen na dobu nabíjení.

Bez popisku

Využívejte přírodního osvětlení a zhasínejte při dostatečné osvětlenosti okny.

Bez popisku

Nepoužívejte přimotopy!

Bez popisku

Nepouštějte vodovodní, sprchové a dřezové baterie na plný průtok - rozdíl ve spotřebě je až 8 l/min.

Bez popisku

Oznamujte na správě budovy kapající kohoutek či protékající záchod.

Bez popisku

Sprchujte se po nezbytně nutnou dobu! Zkrácením sprchování o 1-2 minuty se ušetří až 600 litrů vody měsíčně, nemluvě o úspoře za ohřev.

Bez popisku

Plňte pračky dostatečným množstvím prádla a volte program s nižší teplotou adekvátně k míře znečištění prádla.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Zásady hospodárného provozu budov

TEPLO

Cílem je dosažení těchto hodnot:

 • Teploty pro běžné prostory, kanceláře, učebny 21 °C, v době útlumu 18 °C
 • Teploty pro chodby a schodiště 18 °C, v době útlumu 15 °C

Údaje ze studií úspor:

 • Teploty, na které se aktuálně průměrně vytápí v zimním období: 22-23 °C ve fakultních a rektorátních budovách, 24-25 °C v objektech kolejí a menz.
 • Úspora tepelné energie při úpravě teploty prostoru na 21 °C činí:
  — 0,7 GJ/rok = 1 339 Kč/rok pro kancelář o velikosti 18 m2
  — 0,9 GJ/rok = 1 720 Kč/rok pro pokoj kolejí o velikosti 16 m2
  — 2,4 GJ/rok = 4 602 Kč/rok pro učebnu o velikosti 90 m2
 • Snížení teploty vnitřních prostor budovy o 1 °C sníží celkovou spotřebu tepla budovy cca o 6%.
 • Úspora plynu při úpravě teploty prostoru na 21 °C činí:
  — 0,2 MWh/rok = 825 Kč/ rok pro kancelář cca 18 m2
  — 0,3 MWh/rok = 1 238 Kč/rok pro pokoj kolejí cca 16 m2
  — 0,7 MWh/rok = 2 888 Kč/ rok pro učebnu cca 90 m2

Technická doporučení:

 • Snížení ekvitermních křivek topných okruhů (v průběhu topné sezóny bude individuálně doladěno)
  — Fakultní a rektorátní budovy o 10 %
  — Koleje a menzy o 15 %
 • Úprava a zkrácení časových programů komfortního vytápění topných větví, tedy úprava nastavení začátku a konce komfortního režimu před začátkem a před koncem užívání prostor.
 • Je důležité začít topit na komfortní teplotu tak, aby se budovy nenatápěly na provozní teplotu se zbytečným předstihem. Specifické je pak u budov bez víkendového provozu odladění pondělního startu (POZOR, pokud ale není na začátku pracov ní doby budova vytopena na provozní teplotu, mají uživatelé tendenci zesilovat topení na termohlavicích, a ty už pak nestahují zpět, takže se přes den přetápí).
 • Budovy mají svou tepelnou setrvačnost, proto je možné vypnout komfortní režim již před koncem běžného provozu.
 • Viditelné označení správné polohy termohlavic
  — Pobytové místnosti v poloze 2,5
  — Chodby a jiné spol. prostory v poloze 1,5

Doporučení organizační:

 • Nezasahovat do nastavení termohlavic v průběhu dne, pokud je v místnosti (obzvláště ráno) chladněji, informovat správu objektu.
CHLAZENÍ

Údaje ze studií úspor:

 • Zapnuté chlazení jednoho kancelářského prostoru přes letní víkend navýší spotřebu elektřiny o cca 22 kWh, tj. 152 Kč/víkend.

Technická doporučení:

 • Nastavení měření a regulace (MaR) u centrálních chladících jednotek na teplotu 28 °C ve společných prostorách.
 • Nastavení MaR u centrálních chladících jednotek na teplotu 27 °C v pobytových místnostech.
 • Servisní nastavení vnitřních jednotek, či ovladačů na teplotu min. 27 °C (případně 26 °C dle kategorie práce) tam, kde to je technicky možné.

Doporučení organizační:

 • Spouštět chladící zařízení pouze v době přítomnosti osob nebo probíhajícího pracovního procesu tam, kde to je technicky možné.
 • Kontrolovat nastavení vnitřních jednotek na teplotu min 27 °C (případně 26 °C dle kategorie práce) tam, kde nelze limit nastavit servisním zásahem.
 • V době, kdy je spuštěna klimatizace, neotevírat okna.
VĚTRÁNÍ

Větrání přirozené (okny)

Údaje ze studií úspor:

 • Jedním oknem, otevřeným „na ventilačku“ přes noc, unikne 5,5 kWh, tj. 38 Kč/noc (při teplotách kolem 0° C).

Doporučení organizační:

 • Větrat dle objemu místnosti v závislosti na venkovní teplotě a povětrnostních podmínkách (cca 1-3 minuty).

Větrání nucené

Údaje ze studií úspor:

 • Úspora optimalizací provozu VZT pro přednáškový sál v délce 24 hod:
  12 kWh, tj. 83 Kč/den na spotřebě elektrické energie na pohon ventilátorů,
  15 kWh, tj. 78 Kč/den na spotřebě plynu pro ohřev.

Technická doporučení:

 • Snížení požadovaných výstupních teplot vzduchu na parametry odpovídající vnitřním prostorám (např. 21 °C pro pobytové místnosti).

Doporučení organizační:

 • Spouštět nucené větrání pouze v době přítomnosti osob nebo probíhajícího pracovního procesu tam, kde to je technicky možné.
OSVĚTLENÍ

Údaje ze studií úspor:

 • Spotřeba jedné rozsvícené místnosti o velikosti kanceláře mimo provozní dobu je cca 0,35 kWh/hod, tj. 2,40 Kč/hod.

Doporučení organizační:

 • Zhasínaní osvětlení při dostatečné osvětlenosti okny.
 • Důsledně kontrolovat zhasínání osvětlení mimo provozní dobu.
VODA

Teplá voda

Technická doporučení:

 • Nastavení žádané teploty na zdroji (max. 55 °C) pro zajištění minimální požadované teploty teplé vody (45 °C) na výtokové armatuře.
 • Optimalizace časového nastavení přípravy teplé vody:
  — U fakultních a rektorátních budov vypínat cirkulační čerpadla okruhů TUV mimo obvyklou provozní dobu.
  — U kolejí vypínat cirkulační čerpadla okruhů TUV v době od 22.00 do 6.00 hod.

Doporučení organizační:

 • Nepouštět baterie na plný průtok (rozdíl ve spotřebě teplé vody je až 8 litrů za minutu).
 • Kontrolovat, zda nedochází k úniku vody po uzavření vodovodní baterie.

 

Úspora vody

Údaje ze studií úspor:

 • Baterie na plný průtok má spotřebu až o 8 litrů za minutu větší, než při hospodárném používání.
 • Při dvouúrovňovém splachování je spotřeba na úsporné spláchnutí až o 6 l pitné vody na jedno spláchnutí nižší.
 • Při poruše proteče toaletou v krajním případě i přes 600 l pitné vody za hodinu.

Doporučení organizační:

 • Nepouštět baterie na plný průtok, pokud to není nutné.
 • Kontrola, zda nedochází k úniku vody po uzavření vodovodní baterie.
 • Využívání dvouúrovňového splachování na WC.
 • V případě protékajícího WC nebo pisoáru ihned hlásit závadu provoznímu personálu.

Bez popisku

Vazba na Strategický záměr MU 2021–2028

Vize:

V roce 2028 Masarykova univerzita bude univerzitou, jež je inspirující komunitou, která svými zásadami a každodenním počínáním plně respektuje a naplňuje principy společenské odpovědnosti a přispívá k řešení Cílů udržitelného rozvoje, v souladu s čímž vede své studenty i zaměstnance.

Oblast "Správa instituce a infrastruktura":

Strategické cíle přispívající k řešení výzev udržitelného rozvoje:

 • V souladu s principy udržitelného rozvoje nakládat se zdroji energie, vodou a odpady a posílit informované řízení provozu univerzity umožňující efektivní užívání vybudovaných prostor i nakládání s majetkem

Vybraná opatření:

 • Rozšíření a optimalizace CAFM systému (Computer Aided Facility Management) pro potřeby efektivního provozu univerzitních budov včetně řízení obsazenosti prostor (Space Management)
 • Provádění aktivního energetického managementu infrastruktury s cílem posilování jejího efektivního využívání
 • Implementace a rozvoj BMS (Building Management System) MU a související metodiky v rámci investiční výstavby a provádění oprav v univerzitních objektech

Provoz univerzity dle principů udržitelnosti:

 • Vytvoření a implementace strategie odpovědného veřejného nakupování zohledňující širší ekonomické, environmentální a sociální aspekty včetně uplatňování kvalitativních kritérií
 • Vytvoření a implementace strategií pro nakládání s energiemi, vodou a odpady
 • Zavádění systémových opatření pro snižování objemu produkovaného nerecyklovatelného odpadu, pro zvyšování podílu využívání obnovitelných zdrojů energie, pro šetrné nakládání s vodou, využití dešťové vody a zvyšování podílu využívání tzv. šedé vody
 • Zpracování srozumitelných zásad efektivního a zodpovědného nakládání s energiemi a vodou a motivace studentů a zaměstnanců k jejich dodržování
 • Snižování energetické náročnosti budov a modernizace souvisejícího technologického zařízení

Návrhy na další energetické úspory:

Inspirujte ostatní a jděte příkladem. Napište nám své návrhy a doporučení v oblasti energetických úspor na vaší fakultě nebo pracovišti.
Načítám...

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info