Energetický management

Byly identifikovány velké rozdíly ve výchozích technických i personálních podmínkách
zapojených univerzit. V rámci projektu UNILEAD dochází ke zvýšení odborných znalostí
jednotlivých zapojených aktérů a také k rozšíření povědomí o těchto otázkách k vrcholovému
managementu univerzit.


Klíčovým faktorem úspěšného provozování energetického managementu a efektivního
řízení je zejména vysoce kvalifikovaný personál a kvalitní komunikace. Ze zmíněné
komplexity a mnohdy velmi rozdíleného zaměření jednotlivých součástí energetického
managementu vyplývá, že by se ideálně mělo jednat o tým odborníků s příslušnými
specializacemi.


V tématu se nejprve vycházelo z výběru obecně dostupných potřebných dat k prvotní
analýze, následně byl sestaven monitorovací dotazník pro zhodnocení detailnějších dat za
celkem 17 univerzit, na základě jehož vyhodnocení, bylo navrženo doporučení pro oblast
energetického managementu univerzitních budov. Vedle již provedeného hodnocení se
řešila přesnost a porovnatelnost shromážděných dat.


o Více jak polovina dotázaných vnímá velké úskalí v omezeném rozpočtu, jak z 
pohledu rekonstrukcí budov, tak i ve mzdovém, personálním ohodnocení.
o Návrh na využití energeticky vztažnou plochu, používanou v energetickém auditu.
o Rozlišit data na plochy dle vytápění, zdrojů tepla, využití, apod.
o Kdo definuje data pro přesnější porovnatelnost dat mezi univerzitami?
o Nezapomínat na hlavní ideu - výstupem EM je dosažení lepší environmentální
udržitelnosti.
o Hledání způsobů financování – využití EPC projektů s garancí úspor.

Doporučení za oblast energetického managementu je upřesnění zjištěných parametrů
shromážděných dat. Byla popsána skupina 6 klíčových a 3 podpůrné aktivity.

ZÁVĚREČNÝ VÝSTUP TÉMATU PLNÉ ZNĚNÍ SADY DOPORUČENÍ

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info