Bez popisku

Energetický management

Byly identifikovány velké rozdíly ve výchozích technických i personálních podmínkách zapojených univerzit. V rámci projektu UNILEAD dochází ke zvýšení odborných znalostí jednotlivých zapojených aktérů a také k rozšíření povědomí o těchto otázkách k vrcholovému managementu univerzit.


Klíčovým faktorem úspěšného provozování energetického managementu a efektivního řízení je zejména vysoce kvalifikovaný personál a kvalitní komunikace. Ze zmíněné komplexity a mnohdy velmi rozdíleného zaměření jednotlivých součástí energetického
managementu vyplývá, že by se ideálně mělo jednat o tým odborníků s příslušnými specializacemi.


V tématu se nejprve vycházelo z výběru obecně dostupných potřebných dat k prvotní analýze, následně byl sestaven monitorovací dotazník pro zhodnocení detailnějších dat za celkem 17 univerzit, na základě jehož vyhodnocení, bylo navrženo doporučení pro oblast energetického managementu univerzitních budov. Vedle již provedeného hodnocení se řešila přesnost a porovnatelnost shromážděných dat.


o Více jak polovina dotázaných vnímá velké úskalí v omezeném rozpočtu, jak z pohledu rekonstrukcí budov, tak i ve mzdovém, personálním ohodnocení.
o Návrh na využití energeticky vztažnou plochu, používanou v energetickém auditu.
o Rozlišit data na plochy dle vytápění, zdrojů tepla, využití, apod.
o Kdo definuje data pro přesnější porovnatelnost dat mezi univerzitami?
o Nezapomínat na hlavní ideu - výstupem EM je dosažení lepší environmentální udržitelnosti.
o Hledání způsobů financování – využití EPC projektů s garancí úspor.

Doporučení za oblast energetického managementu je upřesnění zjištěných parametrů shromážděných dat. Byla popsána skupina 6 klíčových a 3 podpůrné aktivity.

ZÁVĚREČNÝ VÝSTUP TÉMATU PLNÉ ZNĚNÍ SADY DOPORUČENÍ

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info