Vzdělávání

jako jeden ze čtyř pilířů udržitelnosti na MU

Posláním Masarykovy univerzity je přispívat svou vědeckou činností, vzděláváním studentů a společenským působením ke kvalitnímu​ a zdravému životu všech generací a ke svobodné, soudržné a bezpečné společnosti.​

Masarykova univerzita od svého založení vždy respektovala a vyznávala demokratické hodnoty svobodné republiky. Tyto hodnoty dodnes tvoří základ její vnitřní kultury a jsou široce sdíleny akademickou obcí univerzity. Těmito hodnotami jsou: Úcta, svoboda a zodpovědnost.

Svoboda, respektovaná a obhajovaná jako společenský imperativ. Taktéž jako princip vnitřního uspořádání univerzity v podobě akademické svobody výuky a bádání či svobody
zodpovědné volby vlastní studijní cesty, ale také jako princip institucionální autonomie univerzity vůči státu.

Vize do roku 2028

V aktuálním strategickém záměru si Masarykova univerzita stanovila vizi stát se do roku 2028:

  • inspirující komunitou, která svými zásadami a každodenním počínáním přispívá k řešení cílů udržitelného rozvoje, v souladu s čímž vede své studenty i zaměstnance
  • univerzitou, kde vzdělávání a věda překračují hranice jednotlivých disciplín, neboť podporuje interdisciplinaritu a personalizaci studia, vznik mezioborových výzkumných týmů a synergie mezi pracovišti
Profil absolventa Masarykovy univerzity

Každý absolvent univerzity ztotožněný s touto odpovědnou interní kulturou vnímá trendy a problémy ve společnosti, dokáže o nich přemýšlet a formulovat vlastní postoje, není mu lhostejné okolní dění, rozumí otázkám společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje, má zájem být aktivním občanem usilujícím o pozitivní vývoj ve společnosti.

Naše hlavní témata

 Odpovědné kurikulum

Téma udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti se prolíná významným množstvím studijních programů včetně interdisciplinárních a odráží se také ve společném univerzitním základu. Problematika odpovědného kurikula je v souladu se závazkem univerzity ve Strategickém záměru MU na léta 2021-2028 předmětem jednání zasedání Rady pro udržitelný rozvoj Masarykovy univerzity.

Zjistit více

 Celoživotní vzdělávání, letní školy, specifické kurzy

Masarykova univerzita do roku 2028 usiluje o systematizovanou novou nabídku všech možností celoživotního vzdělávání dostupnou na webu univerzity strukturovanou dle typických potřeb potenciálních uchazečů (kombinované a distanční formy studijních programů pro studium při zaměstnání, krátké profesní programy pro změnu kvalifikace, online kurzy pro získání konkrétní dovednosti atd.)

Zjistit více

 Inkluze ve vzdělávání

Jednou ze základních hodnot MU je úcta. Úcta, jako základ vnitřní kultury, vzájemný respekt, solidarita a partnerství při veškerém jednání. Úcta k principům zakládajícím rovnost příležitostí a transparentnost.

Zjistit více

  Rozvoj kompetencí (ke studentům/zaměstnancům)

Masarykova univerzita dlouhodobě usiluje o rozvoj kvality výuky a vzdělávání. Jedním z nástrojů, které k tomuto účelu využívá, je Centrum rozvoje pedagogických kompetencí. CERPEK má za cíl systematické zvyšování úrovně pedagogických kompetencí zejména začínajících vysokoškolských učitelů.

Pilíře udržitelnosti na Masarykově univerzitě

Vzdělávání je jedním ze čtyř pilířů udržitelnosti na MU. Další oblasti, na které se zaměřujeme, jsou věda a výzkum, prostředí univerzity a společenská odpovědnost.

Věda a výzkum Vzdělávání Prostředí univerzity Odpovědnost a vnitřní kultura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info