Odpovědnost a vnitřní kultura

jako jeden ze čtyř pilířů udržitelnosti na MU

Posláním Masarykovy univerzity je přispívat svou vědeckou činností, vzděláváním studentů a společenským působením ke kvalitnímu​ a zdravému životu všech generací a ke svobodné, soudržné a bezpečné společnosti.​

Masarykova univerzita od svého založení vždy respektovala a vyznávala demokratické hodnoty svobodné republiky. Tyto hodnoty dodnes tvoří základ její vnitřní kultury a jsou široce sdíleny akademickou obcí univerzity. Těmito hodnotami jsou úcta, svoboda a zodpovědnost.

Zodpovědnost, zdůrazňující úlohu univerzity jako spolutvůrce veřejného mínění, řešitele lokálních i celospolečenských témat a poskytovatele veřejné služby otevřeného všem. Rovněž individuální zodpovědnost studentů a zaměstnanců odrážející se v respektu k univerzitním pravidlům a v sounáležitosti s univerzitou.

MUNI v roce 2028 bude...
  • inspirující komunitou, která svými zásadami a každodenním počínáním plně respektuje a naplňuje principy společenské odpovědnosti a přispívá k řešení Cílů udržitelného rozvoje, v souladu s čímž vede své studenty i zaměstnance
  • vzorem ve své vnitřní kultuře, ve schopnosti dospět ke konsenzu, v harmonizaci svých součástí ve prospěch univerzity jako celku a v integritě pracovního i studijního prostředí, jež je charakteristické vysokými etickými a profesionálními standardy

Naše hlavní témata

 Partnerství a členství

Navázání nových partnerství, spolupráce na odpovědných projektech a vzájemné sdílení dobré praxe vnímá Masarykova univerzita jako prospěšné nejen pro samotné subjekty přímo zapojené do kooperace, ale i pro udržitelnou budoucnost celé společnosti.

Regionální partnerství Ocenění a členství

  Péče o zaměstnance, podpora znevýhodněných skupin a rovné příležitosti

Součástí vize MUNI pro rok 2028 je stav, kdy MUNI bude univerzitou, jež je příkladem zodpovědného a náročného zaměstnavatele jednajícího dle principů transparentnosti, rovnosti a nediskriminace, podporujícího dosažení profesních cílů a zároveň slaďování pracovního a osobního života všech svých zaměstnanců.

Zjistit více

  Poradenství

Za účelem posilování sounáležitosti a budování univerzitní komunity se Masarykova univerzita zavázala k poskytování informačních, poradenských a dalších služeb pro studenty, absolventy a zaměstnance prostřednictvím kariérního poradenství, specializované servisu a poradenství osobám se specifickými nároky nebo se znevýhodněním, službami pro rodiče z řad studentů a zaměstnanců apod.

Zjistit více

  Zdravá univerzita

V rámci odpovědné vnitřní kultury a společenského působení klade Masarykova univerzita důraz na podporů realizace aktivit a iniciativ rozšiřujících znalosti a dovednosti, které přispívají k osobnímu rozvoji jednotlivce i společnosti (např. IT dovednosti, finanční a právní gramotnost, péče o vlastní zdraví a prevence atd.).

Zjistit více

Pilíře udržitelnosti na Masarykově univerzitě

Odpovědnost a vnitřní kultura jsou jedním ze čtyř pilířů udržitelnosti na MU. Další oblasti, na které se zaměřujeme, jsou věda a výzkum, vzdělávání a prostředí univerzity.

Věda a výzkum Vzdělávání Prostředí univerzity Společenská odpovědnost

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info