Strategie udržitelného rozvoje MU

Masarykova univerzita v souladu se svým Strategickým záměrem na léta 2021-2028 a za podpory projektu z Národního plánu obnovy vytváří svoji ucelenou strategii udržitelného rozvoje. Strategie bude vytvářena v průběhu roku 2024 a je rozdělena do 4 pilířů - Výuka a vzdělávání; Výzkum a doktorské studium; Vnitřní kultura a společenské působení; Udržitelná instituce. V roce 2025 pak bude následovat tvorba dílčích strategií udržitelnosti jednotlivých fakult a ústavů MU. Pojďte do toho s námi a zašlete návrh názvu nebo motto vznikající strategie nebo přispějte návrhem, co by se v ní mělo objevit!

Chci zaslat návrh názvu nebo podnět!

Struktura strategie udržitelného rozvoje MU

Strategie udržitelného rozvoje MU upřesňuje a dále rozvíjíí témata udržitelnosti deklarovaná ve Strategickém záměru Masarykovy univerzity na léta 2021-2028. Tím je zajištěna jeho realizovatelnost a je také jednoznačně přiřaditelná odpovědnost za jeho naplňování.

Strategický záměr MU

Bez popisku

Udržitelná výuka a vzdělávání

V aktuálním strategickém záměru si Masarykova univerzita stanovila vizi stát se do roku 2028 inspirující komunitou, která svými zásadami a každodenním počínáním přispívá k řešení cílů udržitelného rozvoje, v souladu s čímž vede své studenty i zaměstnance, a také univerzitou, kde vzdělávání a věda překračují hranice jednotlivých disciplín, neboť podporuje interdisciplinaritu a personalizaci studia, vznik mezioborových výzkumných týmů a synergie mezi pracovišti. Každý absolvent univerzity ztotožněný s touto odpovědnou interní kulturou vnímá trendy a problémy ve společnosti, dokáže o nich přemýšlet a formulovat vlastní postoje, není mu lhostejné okolní dění, rozumí otázkám společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje, má zájem být aktivním občanem usilujícím o pozitivní vývoj ve společnosti.

Udržitelný výzkum a doktorské studium

Cílem Masarykovy Univerzity je napomáhat k řešení stávajících vědeckých výzev i společenských problémů na regionální, národní a globální úrovni. Výzkumné týmy MU se věnují mnoha oblastem souvisejícím s klíčovým tématem udržitelnosti a řešícím její ekologické, ekonomické, zdravotní, sociální i bezpečností aspekty.

V aktuálním strategickém záměru si MU přímo klade za cíl přispívat k řešení globálních a lokálních výzev prostřednictvím základního i aplikovaného výzkumu a uplatňování jeho výsledků ve společnosti v oblastech zdraví a kvalitního života, vzdělanosti, historického a kulturního dědictví, udržitelného rozvoje, technického pokroku, bezpečnosti, práv a rovnosti ve společnosti.

Vnitřní kultura a společenské působení

Posláním Masarykovy univerzity je přispívat svou vědeckou činností, vzděláváním studentů a společenským působením ke kvalitnímu​ a zdravému životu všech generací a ke svobodné, soudržné a bezpečné společnosti.​ Masarykova univerzita od svého založení vždy respektovala a vyznávala demokratické hodnoty svobodné republiky. Tyto hodnoty dodnes tvoří základ její vnitřní kultury a jsou široce sdíleny akademickou obcí univerzity. Těmito hodnotami jsou úcta, svoboda a zodpovědnost. Zodpovědnost, zdůrazňující úlohu univerzity jako spolutvůrce veřejného mínění, řešitele lokálních i celospolečenských témat a poskytovatele veřejné služby otevřeného všem. Rovněž individuální zodpovědnost studentů a zaměstnanců odrážející se v respektu k univerzitním pravidlům a v sounáležitosti s univerzitou. Podporujeme dobrovolnictví i zapojení studentů včetně podpory studentských spolků.

Udržitelná instituce

Udržitelně a odpovědně řídit obnovu, rozvoj a budování univerzitní infrastruktury i pořizování souvisejících technologií a vybavení s cílem zajistit odpovídající funkční zázemí pro excelentní výzkum a kvalitní výuku i příjemné prostředí pro studenty a zaměstnance je jedním ze strategických cílů MU pro období 2021-2028. Stejně tak je strategickým cílem také nakládat se zdroji energie, vodou a odpady v souladu s principy udržitelného rozvoje a posílit informované řízení provozu univerzity umožňující efektivní užívání vybudovaných prostor i nakládání s majetkem. Podporujeme osvětu a zapojení zaměstnanců v otázkách společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje, prosazujeme rovné příležitosti, jdeme osobním příkladem. Zefektivňujeme a elektronizujeme procesy, směřujeme k paperless univerzitě.

Bez popisku

Návrhy a náměty:

Inspirujte ostatní a jděte příkladem! Napište nám své návrhy a doporučení na název nebo motto Strategie udržitelného rozvoje MU nebo na to, co by se ve strategii určitě mělo objevit:
Načítám...

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info