Udržitelné nakupování

Na Masarykově univerzitě hledáme udržitelná a společensky odpovědná řešení. Jedním z nich je odpovědné zadávání veřejných zakázek (OVZ)

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Masarykova univerzita je veřejným zadavatelem, od roku 2009 zadává veřejné zakázky elektronicky. S počtem 123 vlastních objektů a obhospodařovaného majetku v hodnotě přes 16 mld. Kč se otevírá značný prostor pro zohlednění sociálních a enviromentálních aspektů v duchu OVZ.

Od roku 2016 spolupracuje univerzita s týmem z MPSV na projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“. Univerzita je zároveň členem Platformy odpovědného veřejného zadávání, neformálního uskupení veřejných zadavatelů, kteří se hlásí ke strategickému přístupu k veřejnému nakupování a ve své praxi implementují odpovědné veřejné zadávání. Klíčovou součástí Platformy je sdílení dobré praxe a networking s ostatními členy a odborníky v oboru odpovědného veřejného zadávání.

Masarykova univerzita zapracovala záměr k OVZ do své vnitřní směrnice upravující procesy zadávání veřejných zakázek i do připravovaného Strategického záměru 2021+.

„Masarykova univerzita koncept společensky odpovědného zadávání vnímá jako svoji povinnost či nezbytnost, pokud chceme veřejné prostředky, se kterými hospodaříme, vynakládat smysluplně.“

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí Odboru veřejných zakázek

Zohlednění ceny i kvality

Velkou přidanou hodnotu spatřuje univerzita v upuštění od hodnocení veřejných zakázek pouze na cenu. Tam, kde je to přínosné, zvažuje využití necenových kritérií a hodnocení kvality. V tomto směru byla pro Masarykovu univerzitu velkou inspirací setkání se zahraničními zadavateli zejména z Velké Británie a Nizozemska, kde se hodnocení pouze na nejnižší cenu používá velmi omezeně. Důraz je naopak kladen na získání tzv. hodnoty za peníze (value for money).

Praktické příklady udržitelného nakupování na MUNI

 

Formou OVZ byla v roce 2020 realizována například výběrová řízení na nákup plně automatického skladovacího systému do biobanky (předpokládaná hodnota 26,7 mil. Kč bez DPH) nebo na služby odpadového hospodářství - zajištění svozu a likvidace jednotlivých druhů odpadů (předpokládaná hodnota 10,4 mil. Kč bez DPH).

 

Univerzitní bio mikiny z kolekce Be Responsible mají certifikát OCS certificate Kariban 2016. Vedle šetrného chování k přírodě a ke zdraví lidí, kteří se na pěstování a zpracování podílejí, kladou výrobci těchto materiálů důraz na dodržování sociálních standardů.

 

Univerzita v rámci nabídky reklamních předmětů podporuje malé regionální výrobce a tvorbu speciálních předmětů v chráněných dílnách (např. ručně šité historické sešity).  

 

Při stavebních zakázkách využívá univerzita požadavku, aby dodavatel zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na předmětu plnění budou podílet.

Transparentní komunikace s dodavateli

Masarykova univerzita ve svých výběrových řízeních usiluje také o maximální snížení administrativní zátěže.

  • V roce 2010 zavedla několik Dynamických nákupních systémů pro pořizování běžného a obecně dostupného zboží a služeb, které otevírá možnost účastnit se dílčích veřejných zakázek i malým a středním dodavatelům. Univerzita sází na transparentní komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli.
  • V roce 2018 uspořádala několik setkání s dodavateli ve smyslu tzv. Meet the buyer (Poznej svého zadavatele), na kterých seznámila dodavatele se svými záměry a prioritami.
  • Od roku 2019 Masarykova univerzita začala seznamovat dodavatele se svým plánem investičních akcí na celý rok, dodavatelé tak mohou lépe plánovat s ohledem na své kapacity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info