Strategický záměr MUNI 2021–2028

Strategický záměr Masarykovy univerzity na léta 2021–2028 (strategický záměr MUNI) představuje zásadní koncepční rozvojový dokument určující směřování univerzity v dlouhodobém horizontu ve vzdělávání, výzkumu, společenské roli a v jejím infrastrukturním rozvoji.

Finální podoba strategického záměru MUNI je výsledkem intenzivní celouniverzitní debaty, stěžejní poslání univerzity definuje jako přispívání vědeckou činností, vzděláváním studentů a společenským působením ke kvalitnímu a zdravému životu všech generací a ke svobodné, soudržné a bezpečné společnosti. 

Plné znění strategického záměru MUNI

„Věřím, že právě Strategický záměr Masarykovy univerzity na léta 2021–2028 vytváří základní ideové a koncepční předpoklady pro další růst a rozvoj a ukazuje jasný směr pro naši univerzitu.“

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor

Pilíře vnitřní kultury MUNI

Základem vnitřní kultury Masarykovy univerzity jsou úcta, svoboda a zodpovědnost. Optikou odpovědného fungování univerzity reprezentuje úcta základ vnitřní kultury, vzájemný respekt, solidaritu a partnerství při veškerém jednání, konkrétně úctu k principům zakládajícím rovnost příležitostí a transparentnost. Svoboda v zodpovědné volbě vlastní studijní cesty. Zodpovědnost, zdůrazňující úlohu univerzity jako spolutvůrce veřejného mínění, řešitele lokálních i celospolečenských témat. Rovněž individuální zodpovědnost studentů a zaměstnanců.  

Cíle úspěšné implementace

MUNI v roce 2028

Úspěšnou implementací strategického záměru MUNI dosáhne univerzita v roce 2028 podoby inspirující komunity, která svými zásadami a každodenním počínáním plně respektuje a naplňuje principy společenské odpovědnosti a přispívá k řešení Cílů udržitelného rozvoje OSN, v souladu s čímž vede své studenty i zaměstnance. Je příkladem zodpovědného a náročného zaměstnavatele jednajícího dle principů transparentnosti, rovnosti a nediskriminace.

Absolvent MUNI v roce 2028

Každý absolvent takové univerzity vnímá trendy a problémy ve společnosti, dokáže o nich přemýšlet a formulovat vlastní postoje, není mu lhostejné okolní dění, rozumí otázkám společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje, má zájem být aktivním občanem usilujícím o pozitivní vývoj ve společnosti. 

Opatření strategického záměru MUNI

Mezi hlavní opatření strategického záměru MUNI ve vztahu k udržitelnosti a společenské odpovědnosti patří mimo jiné následující priority:

Hlavní opatření strategického záměru MUNI

 • přispívat k řešení globálních a lokálních výzev prostřednictvím základního i aplikovaného výzkumu a uplatňování jeho výsledků ve společnosti v oblastech zdraví a kvalitního života, vzdělanosti, historického a kulturního dědictví, udržitelného rozvoje, technického pokroku, bezpečnosti, práv a rovnosti ve společnosti

 • cílený rozvoj strategických výzkumných priorit vycházejících ze zdravotních, sociálních, technických a ekonomických výzev společnosti, a to zejména v oblastech biomedicíny, farmacie, bezpečnosti, zdraví a kvality života, životního prostředí a udržitelného rozvoje, s podporou umělé inteligence a synergiemi napříč univerzitou 

 • přehled realizovaných aktivit v rámci naplňování společenské role, společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) zveřejňovaný na www.muni.cz 

 • tvorba strategie přispívání univerzity k naplňování Cílů udržitelného rozvoje(SDGs), včetně způsobu monitorování její realizace napříč univerzitními činnostmi, v návaznosti na Strategický rámec Česká republika 2030 

 • posilování povědomí o naplňování společenské role, společenské odpovědnosti univerzity (CSR) a Cílech udržitelného rozvoje (SDGs), o realizovaných i potenciálních aktivitách v těchto oblastech, světových i národních trendech, napříč univerzitou  

 • zavedený systém školení zaměstnanců a studentů v problematice efektivního a environmentálně odpovědného provozu univerzity 

 • zařazování problematiky společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje do univerzitního kurikula formou různě zaměřených kurzů, a to i v rámci společného univerzitního základu 

 • provoz univerzity dle principů udržitelného rozvoje, zásady efektivního a zodpovědného nakládání s energiemi

 • v souladu s principy udržitelného rozvoje nakládat se zdroji energie, vodou a odpady a posílit informované řízení provozu univerzity umožňující efektivní užívání vybudovaných prostor i nakládání s majetkem 

 • udržitelně a odpovědně řídit obnovu, rozvoj a budování univerzitní infrastruktury i pořizování souvisejících technologií a vybavení s cílem zajistit odpovídající funkční zázemí pro excelentní výzkum a kvalitní výuku i příjemné prostředí pro studenty a zaměstnance 

 • využívání certifikovaných postupů v souladu s environmentální odpovědností při realizaci novostaveb, rekonstrukcí a oprav budov 

 • snižování energetické náročnosti budov a modernizace souvisejícího technologického zařízení 

 • systémová opatření pro snižování objemu produkovaného nerecyklovatelného odpadu, pro zvyšování podílu využívání obnovitelných zdrojů energie, pro šetrné nakládání s vodou, využití dešťové vody a zvyšování podílu využívání  šedé vody 

 • kultivace prostředí univerzity zvyšováním podílu zelených ploch a zvyšováním dostupnosti čisté dopravy 

 • monitorování uhlíkové i celkové environmentální stopy univerzity a přijímání opatření pro jejich snižování 

 • implementace strategie odpovědného veřejného nakupování zohledňující širší ekonomické, environmentální a sociální aspekty včetně uplatňování kvalitativních kritérií 

 • podílení se na řešení strategických témat statutárního města Brna a Jihomoravského kraje (sociálních, environmentálních, ekonomických aj.)

Plné znění strategického záměru Masarykovy univerzity 2021-2028 a  strategické záměry jednotlivých fakult na stejné období jsou k dispozici zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info