Odpady a recyklace

Masarykova univerzita si uvědomuje negativní dopady vytvářeného odpadu, a proto se snaží následovat globální tendence k zajištění cirkularity a sledování životního cyklu všech statků, neméně o minimalizaci samotné produkce odpadu a zvyšování podílu odpadu recyklovaného.

Hmotnost odpadů na MU v tunách

Složení odpadu MU za rok 2023

Bez popisku
Bez popisku

Jak třídit odpad na MU?

Realizace a plány na MUNI

Děje se

Realizujeme

Masarykova univerzita se v roce 2016, kdy podepsala memorandum o spolupráci s MPSV, přihlásila k principům společensky odpovědného veřejného zadávání. Od tehdy MU ve svých výběrových řízeních usiluje o uplatnění nejen ekonomických, ale také sociálních a environmentálních aspektů. Tyto principy byly uplatněny také při přípravě nového výběrového řízení na poskytovatele služeb odpadového hospodářství.

Více v případové studii zveřejněné na stránkách projektu MPSV jako příklad dobré praxe.

SKM se v rámci snižování vzniklého odpadu snaží redukovat množství obalů a využívat vratné varianty. Je plánováno výběrové řízení na nového dodavatele recyklovatelných menu boxů. Strávníci mají možnost odnést si jídlo z menzy ve vlastních nádobách.

Institut pro udržitelnost a cirkularitu (SCI)

SCI je akademickým pracovištěm a vědeckovýzkumnou platformou vědců Masarykovy univerzity, působícím na Ekonomicko-správní fakultě pod vedením ředitelky docentky Jany Soukopové. Zaměřuje se na inovativní a environmentální management, jeho posláním je odborná podpora a výzkum v oblast transformace ČR na cirkulární ekonomiku. Ve spolupráci s odborníky ze SCI byl v roce 2021 realizován interní audit odpadového hospodářství univerzity, jehož výstupy budou reflektovány v budoucích opatřeních v oblasti odpadů směrem k udržitelnosti.

Plánuje se

Plánujeme

Udělalo se

Zrealizovali jsme

Likvidace odpadu

Ke zpracování odpadu využívá Masarykova univerzita služeb společnosti FCC Česká republika, s.r.o., která zajišťuje jeho řádnou likvidaci (převážně separaci nebo spalování) a recyklaci podle nejnovějších dostupných technologií (včetně např. spalování nerecyklovatelného odpadu za současné produkce tepla a elektřiny).

Úspora papíru

Unikátnost komplexního informačního systému poskytuje Masarykově univerzitě silnou základnu pro pokročilou elektronizaci co největšího množství administrativních agend a s tím související úsporu papíru a finančních prostředků, které je možné dále efektivněji alokovat.

Omezování plýtvání jídlem

V Evropě připadá na jednoho člověka přes 100 kg vyhozeného jídla za rok. V ČR nejvíce jídla končí v popelnici od lidí do 29 let. Proto je vhodné cílit s odpovědnou osvětou na studenty již během studia a jejich pobytu na kolejích.

V roce 2020 byla zprovozněna nová mobilní a webová aplikaci MobilKredit / WebKredit, jejímž prostřednictvím lze flexibilně objednat nebo případně zrušit jídlo v univerzitních menzách. Účelem zavedení objednávkového systému je kromě zkvalitnění přípravy objednávaného jídla také omezit plýtvání a zamezit vzniku zbytečného odpadu.

Bez popisku

Věděli jste, že...?

Od roku 2019 nabízí Ekonomicko-správní fakulta MU ve svých prostorách v duchu ZERO WASTE možnost čepování filtrované vody z automatu FILTERMAC. Díky tomu studenti a zaměstnanci fakulty za necelé čtyři měsíce provozu pomohli ušetřit přes 32 tis. půllitrových PET lahví (tzn. více než 800 kg plastů)

Byla na Geoportálu MU vytvořena pilotní GIS aplikace o odpadových nádobách na tříděný odpad na Přírodovědecké fakultě - lokalita Kotlářská? Další lokace budou následovat! K dispozici je zde.

Předchozí Následující

Praktické tipy

Zvažujte životní cyklus všech vašich věcí

Každá nová věc v budoucnu skončí jako odpad. Před každým nákupem nových věcí se zamyslete, jak se bude dát dále použít a zda není dostupná alternativa, která by umožnila její životní cyklus dále prodloužit.

Například při nákupu nápojů je možné kalkulovat s následným využitím obalu nejen na opakované plnění na pití, ale také pro skladování potravin v domácností, zalévání kytek apod.

Omezte plýtvání potravinami

Zlepšujte evropský průměr (přes 100 kg vyhozeného jídla ročně na každého člověka) plýtvání jídlem využíváním mobilní a webová aplikace MobilKredit / WebKredit. Objednat jídlo můžete jejím prostřednictvím flexibilně v univerzitních menzách.

Naše cíle

Masarykova univerzita se ve svém dlouhodobém strategickém záměru na léta 2021–2028 hlásí k udržitelnému rozvoji v oblasti odpadového hospodářství následujícími cíli a opatřeními.

Hlavní strategický cíl

  • V souladu s principy udržitelného rozvoje nakládat se zdroji energie, vodou a odpady a posílit informované řízení provozu univerzity umožňující efektivní užívání vybudovaných prostor i nakládání s majetkem

Dílčí cíle

  • Implementované strategie pro nakládání s energiemi, vodou a odpady a jejich měřitelé efekty
    • Vytvoření a implementace strategií pro nakládání s energiemi, vodou a odpady
    • Zavádění systémových opatření pro snižování objemu produkovaného nerecyklovatelného odpadu, pro zvyšování podílu využívání obnovitelných zdrojů energie, pro šetrné nakládání s vodou, využití dešťové vody a zvyšování podílu využívání tzv. šedé vody
  • Zavedený systém školení zaměstnanců a studentů v problematice efektivního a environmentálně odpovědného provozu univerzity

Podělte se o své zkušenosti

Inspirujte ostatní. Napadá Vás, co zlepšit? Chybí Vám informace k některému druhu odpadů? Dejte nám vědět! 
Načítám...

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info