Voda

Dlouhodobé sucho a nedostatek vody v krajině je pro nás zásadní hrozbou. Masarykova univerzita proto plánuje a přijímá opatření k odpovědnému nakládání s tímto drahocenným zdrojem.

Úspora vody na MUNI

Zachytávání dešťové vody na Přírodovědecké fakultě

V roce 2020 byla prostřednictvím projektu financovaného ze strukturálních fondů EU (OP ŽP) zahájena výstavba akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, která bude využívána k závlaze rostlin ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a také jako zálivka venkovních rostlin.

Hospodaření s vodou v areálu Univerzitního kampusu Bohunice

Velmi specifickým příkladem environmentální odpovědnosti je stále se rozvíjející areál Univerzitního kampusu Bohunice Masarykovy univerzity (UKB), kde je většina střech zelených a disponuje i dalšími opatřeními pro hospodaření se srážkovými vodami. Jako příklad dobré praxe je decentralizovaný systém odvodnění UKB uváděn také na stránkách www.pocitamesvodou.cz zaštiťovaných Ministerstvem životního prostředí.

Tento specifický systém představoval, vzhledem k rozloze UKB, již v době jeho realizace ojedinělý koncept nejen pro řešení lokálních záplav, znečišťování řek zředěnými splašky, ale na některých místech také pro snížení intenzity eroze půdy. Kromě toho systém záchytných nádrží a osazené zeleně v univerzitním areálu zlepšuje mikroklimatické poměry, zadržená voda se odpařuje do okolí, zvlhčuje prostředí a tím se snižuje teplotu a prašnost. Dle poslední zpracované studie proveditelnosti pro další využití dešťové vody v areálu UKB je naplánována výstavba 22 dálkově řízených podzemních akumulačních nádrží s předpokládaným objemem 460 m3. Realizací plánovaných technologických opatření a obnovou starších zařízení jsou předpokládány další úspory pitné vody v současnosti používané pro dodatečné zalévání rostlin.

Zapojení studentů a zaměstnanců

Studenti a zaměstnanci v areálu univerzity včetně kolejí a menz mohou svým odpovědným jednáním významnou měrou přispívat k šetření s vodou. 

Základní doporučení z univerzitního patera pro úsporu vody:

"Mějme vodu rádi. Využívejme dvojitého splachování na WC, rozdíl je až 6 l spotřeby pitné vody na jedno použití. Nepouštějme baterie na plný průtok, pokud to není nutné, rozdíl ve spotřebě pitné vody je až 8 litrů za minutu.“

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info